Pòdzemia Jantarowégò Grifa – rpg jinspirowóny kaszëbską mitologią

Witôj wanożnikù w misticznym swiece Kaszëb. Pòznôj òpòwiedniã ò Jantarowim Grifie, co przed stalata bronił mieszkańców Kaszëb przed mòcama smrokù – czëjemë w zôpòwiescë grë rpg, jaczi akcjô sã dzeje w ùniwersum òpiartim ò kaszëbsczé wierzenia. Producent to je Frozengem studio.

-Dungeons of the Amber Griffin to je gra na mótórze Unreal Engine 4 i 5, mô wëfùlowac niszã w mechanikach grów, jaczé są zabëté. To je Dungeon Crawler jak w 90-tëch latach – gôdô ùtwórca Tomôsz Rożińsczi. – Jidze ò chòdzenié pò labirińtach. Systema rëszaniô sã “pò krôtkach” i òbrôcanié ò 90 gradów je dzys zastąpiony przez płinny rëch, stôri métel je zabëti, ale òn je dobri, bò graczowie tracą òrientacjã w lochach. Dzãka temù eksploracjô je czekawô.

W grze mierzimë sã z òpima, mùmaczama, czë stolëmama. Twòrzimë w tim celu karno pòstacjów, jaczé przënôleżą do klasów: Kùtin, Maga, Żérca, Gùslin, a téż Barch, Jachtôrz, Dulas, Ricerz i Leman. Klimat dark fantasy towarzi graczóm òdwiedzywającym pòdzemia, tunele, stôré bùdinczi zlokalizowóné na landkôrce, jakô sã òpiérô ò geògrafiã Kaszëb, le nie je ji czëstim òdbicym. Jistno wątczi z demònologie nie są czësto wiérné – pòdsztrichiwô kònsultant Róman Drzéżdżón.

-Më na przëmiôr mùszelë dodac pòstacjã kamóra, kamiannégò człowieka, bò tak cos w naji demònologie ni ma.

Róman Drżéżdżón w òpisywanim historie sã òpiérôł ò Słowôrz Zëchtë, a téż drëdżé òpracowania. Wedle niegò nasz zbiér òpòwiedniów je baro bòkadnym zdrojã jinspiracjów.

Dungeons of the Amber Griffin mają trafic na midzënôrodny rink. Temù ùtwórcowie tak dobiérelë kaszëbsczé słowa, żebë mògłë nie bëc dolmaczoné, a równoczasno prosté do wëmówieniô przez gôdającëch pò anielskù. Wëzwanim bëło téż òddanié klimatu najëch wierzeniów na anielsczi jãzëk. Dolmaczérka Adriana Wacewicz Chorosz zdradzëła Biersztubie jeden wëjimk. Zgódno z legeńdą dzeckò bëło nawiedzywóné przez mòrã, bò ksądz przë chrzce przez zmiłkã miast rzec “Zdrowas Mario”, rzekł “Zdrowas Mòro”. W anielsczi wersje zmiłka kapłana pòlégô na rzekniãcym w môl “Hail Mary” – “Hell Mary”.

Ùtwórcowie planëją wëdac grã na drëdżi rok. Terô na jeséń mô wësztartowac zbiérka na ùdëtkòwienié produkcje. Wicy wiadłów më nalézemë na jich stronie.

Meritoriczny partnér grë to Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. Patronatã mô jã téż òbjimniãté Minysterstwò Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s